5 داروی طراحی دارو کامپیوتری

طراحی داورهای جدید با استفاده از شبیه سازی رایانه ای و با کمک نرم افزارهای طراحی دارو ، می تواند موجب تحولی در صنعت داروسازی و نیز مبارزه موثرتر با برخی بیماری ها شود.

در روش طراحی دارو کامپیوتری به جای اینکه چندین روز و حتی هفته زمان برای واکنش میان مولکول های دارو و مولکول های هدف صرف شود، تمام مراحل این واکنش در مدت چند ثانیه در رایانه شبیه سازی می شود. در واقع به این ترتیب می توان مولکولهایی که دارای بیشترین تاثیر و نیز کمترین عوارض جانبی هستند را از میان انبوهی از ترکیبات مولکولی ممکن بازشناخت.


5 داروی طراحی دارو